Postopek za pridobitev

Evropske diplome iz psihoterapije (EDP) in

Slovenske diplome iz psihoterapije (SDP)

 

SKZP je pristojna za podeljevanje Slovenske diplome iz psihoterapije (v nadaljevanju SDP), na EAP (European Association for Psychotherapy) pa predlaga kandidate za Evropsko diplomo iz psihoterapije (v nadaljevanju EDP). Za EDP in/ali SDP lahko zaprosijo člani društev, vključenih v SKZP, potem ko so končali usposabljanje iz psihoterapije v okviru izbranega pristopa in izpolnjujejo vse predpisane pogoje. Nosilci obeh diplom se vpišejo v register psihoterapevtov, ki ga vodi SKZP.

 

SKZP si prizadeva, da bi njeni člani pri svojem delu dosegali zahtevane profesionalne in etične standarde, ki veljajo v ostalih evropskih državah, zato pri svojih kriterijih izhaja iz standardov EAP ter določil Strasbourške deklaracije.

 

EAP standardi so dostopni na naslednji povezavi: https://www.europsyche.org/app/uploads/2023/07/ECP-document-version-8-0-voted-AGM-Vienna-March-2023.pdf

 

Postopek za pridobitev Evropske diplome iz psihoterapije (European Certificate of Psychotherapy) vodi Komisija za predlaganja in imenovanja (KPI).

 

Za pridobitev EDP se zahteva tudi najmanj tri (3) leta psihoterapevtske klinične prakse po opravljeni diplomi v okviru pristopa (z izjemo direktno poti preko EAPTI).

 

(EDP) se pridobi na dva načina:

1. direktno preko akreditiranih izobraževalnih institucij (EAPTI) – brez obravnave na KPI,

2. po postopku za staroste („Grandparenting“) – obravnava na KPI;

a) preko EWAO (European Wide Accrediting Organisation) – za kandidate, ki so zaključili usposabljanje v modalitetah, ki so na nivoju EAP sprejete kot znanstveno utemeljene in izpolnjujejo tudi edukativne standarde ter imajo status EWAO;
b) na GAP-u (Grandparenting Advisory Panel) – za kandidate tistih modalitet / pristopov, ki so sicer znanstveno utemeljeni, a v EAP nimajo statusa EWAO.

 

Komisija za predlaganja in imenovanja obravnava tudi vloge za podaljšanje vpisa v register za pet (5) let. S tem SKZP preverja konstanten profesionalni razvoj svojih članov, nosilcev EDP, ki zagotavlja ustrezno strokovno usposobljenost in spoštovanje etičnih norm. Kandidati morajo v petih letih absolvirati skupno 250 ur na naslednjih področjih:

 • Nadaljevalni in dodatni strokovni tečaji, seminarji, izobraževanja s področja psihoterapije
 • Strokovna individualna in skupinska supervizija psihoterapevtske prakse/ kliničnega/ skupinskega dela
 • Udeležba na strokovnih srečanjih/ konferencah/ kongresih/ simpozijih s področja psihoterapije
 • Aktivnosti v strokovnih in strokovno administrativnih odborih in/ali komisijah na področju psihoterapije
 • Sodelovanje v psihoterapevtskem izobraževanju v vlogi supervizorja/ raziskovalca/ učitelja in vključenost v izobraževanje za supervizorja
 • Osebna psihoterapija

 

SLOVENSKA DIPLOMA IZ PSIHOTERAPIJE

Za pridobitev Slovenske diplome iz psihoterapije, ki jo podeljuje SKZP, se ob zaključeni edukaciji iz psihoterapijezahteva dokončana univerzitetna izobrazba oziroma končana druga stopnja bolonjskega študija ustrezne smeri.

 

POSTOPEK OBRAVNAVANJA VLOG

Vloge za pridobitev EDP in/ali SDP obravnava Komisija za predlaganja in imenovanja, ki jo imenuje Strokovni svet SKZP.

1. Prošnji za podelitev EDP in / ali SDP mora kandidat priložiti:

 • izpolnjene predpisane obrazce zahtevane s strani EAP ter opomnik in registracijski obrazec,
 • priloge (kopije diplom, potrdil, itd).

Te dokumente po e-pošti pošlje članici ali predsednici, ki jih posreduje v pregled ostalim članicam. Če je potrebno, KPI prosilca opozori na morebitne pomanjkljivosti in mu predlaga, da pošlje popravke oz. dopolnitve.

2. Ko je vloga popolna, prejme kandidat obvestilo in najkasneje v roku 14 dni od prejema sporočila po redni pošti pošlje kompletno vlogo in sicer:

 • natisnjeno in podpisano prošnjo,
 • izpolnjene in podpisane obrazce,
 • seznam in potrdila,
 • potrdilo o plačani pristojbini.

3. Kandidat je obveščen, kdaj bo na KPI obravnavana njegova vloga, na sejo je lahko tudi povabljen z namenom, da se na kratko predstavi. Po zaključni seji Komisije je seznanjen z nadaljnjim postopkom in datumom, ko bo njegova vloga predstavljena na Strokovnemu svetu SKZP in posredovana na EAP.

4. KPI svoj predlog za podelitev EDP posreduje Strokovnemu svetu, ki na svojo sejo povabi kandidata, lahko pa tudi predstavnika pristopa, v okviru katerega se je kandidat usposabljal.

5. Pri podeljevanju SDP je postopek zaključen, ko Strokovni svet SKZP potrdi predlog KPI za posameznega kandidata.

 

Celoten postopek in kriteriji so bolj natančno določeni v Pravilniku o EDP in Pravilniku o SDP. Trenutno sta oba pravilnika v fazi dopolnjevanja in spreminjanja in bosta v popravljeni obliki objavljena na spletni strani.

 

Sestava Komisije za predlaganja in imenovanja SKZP:

Sabina Grahek, predsednica,

Melita Mihajlović Košak,
Anja Kozina,
Tanja Krapež,
Vita Rozman,
Marijana Velikanje,
Alenka Vujkovac.

 

Za dodatna pojasnila se lahko obrnete na e-naslov tajnistvo@skzp.org.