Postopek za pridobitev

EDP (Evropske diplome iz psihoterapije) in

SDP (Slovenske diplome iz psihoterapije)

 

SKZP je pristojna za podeljevanje Slovenske diplome iz psihoterapije (v nadaljevanju SDP), na EAP (European Association for Psychotherapy) pa predlaga kandidate za Evropsko diplomo iz psihoterapije (v nadaljevanju EDP). Za EDP in/ali SDP lahko zaprosijo člani društev, vključenih v SKZP, potem ko so končali usposabljanje iz psihoterapije v okviru izbranega pristopa in izpolnjujejo vse predpisane pogoje. Nosilci obeh diplom se vpišejo v register psihoterapevtov, ki ga vodi SKZP.

 

SKZP si prizadeva, da bi njeni člani pri svojem delu dosegali zahtevane profesionalne in etične standarde, ki veljajo v ostalih evropskih državah, zato pri svojih kriterijih izhaja iz standardov EAP ter določil Strasbourške deklaracije.

 

Evropska diploma iz psihoterapije


Za pridobitev Evropske diplome iz psihoterapije, ki jo podeljuje EAP se ob vključitvi v edukacijo iz psihoterapije zahteva dokončana visokošolska strokovna izobrazba oziroma končana prva stopnja bolonjskega študija ustrezne družboslovne ali humanistične smeri. Strokovno usposabljanje iz psihoterapije traja najmanj štiri (4) leta in obsega najmanj 1400 ur,  ki vključujejo naslednje vsebine:

 • najmanj 250 ur osebne izkušnje,
 • 500 do 800 ur teorije in metodologije,
 • najmanj 300 ur psihoterapevtskega dela s klienti pod supervizijo,
 • najmanj 150 ur supervizije.

Postopek za pridobitev Evropske diplome iz psihoterapije (European Certificate of Psychotherapy) vodi Komisija za predlaganja in imenovanja (KPI) v skladu s Pravilnikom o postopku za pridobitev EDP (v nadaljevanju Pravilnik o EDP). Za pridobitev EDP se zahteva tudi najmanj tri (3) leta psihoterapevtske klinične prakse po opravljeni diplomi v okviru pristopa.

 

(ECP) se pridobi na dva načina:

 1. direktno preko akreditiranih izobraževalnih institucij (EAPTI) – brez obravnave na KPI,
 2. po postopku za staroste („Grandparenting“) – obravnava na KPI;
  a) preko EWAO (European Wide Accrediting Organisation) – za kandidate, ki so zaključili usposabljanje v modalitetah, ki so na nivoju EAP sprejete kot znanstveno utemeljene in izpolnjujejo tudi edukativne standarde ter imajo status EWAO;
  b) na GAP-u (Grandparenting Advisory Panel) – za kandidate tistih pristopov, ki so sicer znanstveno utemeljeni, a v EAP nimajo statusa EWAO.

Komisija za predlaganja in imenovanja obravnava tudi vloge za ponovno registracijo EDP, ki predstavlja podaljšanje veljavnosti vpisa v register za pet (5) let. S tem SKZP preverja konstanten profesionalni razvoj svojih članov, nosilcev EDP, ki zagotavlja ustrezno strokovno usposobljenost in spoštovanje etičnih norm. Kandidati morajo v petih letih absolvirati skupno 250 ur na naslednjih področjih: profesionalni tečaji s področja psihoterapije, supervizija in intervizija psihoterapevtske prakse, udeležba na strokovnih srečanjih iz psihoterapije, sodelovanje v strokovnih odborih in komisijah ter sodelovanje v procesu izobraževanja v vlogi supervizorja, raziskovalca ali/in učitelja. Podrobneje so vsi kriteriji opisani v Pravilniku o EDP, v poglavju o podaljšanju vpisa v register.

 

Slovenska diploma iz psihoterapije

 

Za pridobitev Slovenske diplome iz psihoterapije, ki jo podeljuje SKZP, se ob vključitvi v edukacijo iz psihoterapije zahteva dokončana univerzitetna izobrazba oziroma končana druga stopnja bolonjskega študija ustrezne smeri.

 

 

Postopek obravnavanja vlog

 

Vloge za pridobitev EDP in/ali SDP obravnava Komisija za predlaganja in imenovanja, ki jo imenuje Strokovni svet SKZP.

 

1. Kandidati lahko vloge za EDP in/ali SDP oddajo vsako leto v treh terminih:

 • do 1.januarja;
 • do 1. maja;
 • do 1.septembra.

Komisija obravnava le pravočasno prispele vloge, ostale bodo obravnavane v  naslednjem roku.

 

2. Prošnji za podelitev EDP ali SDP mora kandidat priložiti:

 • izpolnjene predpisane obrazce, ki so v prilogi Pravilnika o EDP oz. SDP
 • seznam prilog (kopije diplom, potrdil, itd)

Te dokumente po e-pošti pošlje predsednici KPI,  ki jih posreduje v pregled ostalim članicam. Če je potrebno, KPI prosilca opozori na morebitne pomanjkljivosti in mu predlaga, da najkasneje v 14 dneh po elektronski pošti pošlje popravke oz. dopolnitve.

 

3. Ko je vloga popolna, prejme kandidat obvestilo po e-pošti in najkasneje v roku 14 dni od  prejema sporočila po redni pošti pošlje kompletno vlogo (3 izvode v angleščini in 1 izvod v slovenščini) in sicer:

 • natisnjeno prošnjo,
 • izpolnjene obrazce,
 • seznam in kopije potrdil
 • potrdilo o plačani pristojbini.

Za SDP je treba poslati 2 kompletna izvoda v slovenščini ter potrdilo o plačani pristojbini.

 

4. Kandidat je obveščen, kdaj bo na KPI obravnavana njegova vloga, na sejo je lahko tudi povabljen z namenom, da se na kratko predstavi. Na zaključni seji Komisije je seznanjen z nadaljnjim postopkom in datumom, ko bo njegova vloga obravnavana na GAP EAP.(samo za pristope, ki nimajo EWAQ),

 

5. KPI svoj predlog za podelitev EDP posreduje Strokovnemu svetu, ki na svojo sejo lahko povabi predstavnika pristopa, v okviru katerega se je kandidat usposabljal.

 

6. Pri podeljevanju SDP je postopek zaključen, ko Strokovni svet SKZP potrdi predlog KPI za posameznega kandidata.

 

Celoten postopek in kriteriji so bolj natančno določeni v Pravilniku o EDP in Pravilniku o SDP. Trenutno sta oba pravilnika v fazi dopolnjevanja in spreminjanja in bosta v popravljeni obliki objavljena na spletni strani.

 

Sestava Komisije za predlaganja in imenovanja SKZP:

Sabina Grahek, predsednica,

Melita Košak,
Anja Kozina,
Tanja Krapež,
Vita Rozman,

Marijana Velikanje,
Alenka Vujkovac.

 

Za dodatna pojasnila se lahko obrnete na e-naslov tajnistvo@skzp.org.