Izobraževanje iz integrativne terapije

Evropska Akademija za bio-psiho-socialno zdravje in Fritz Perls Inštitut p o d r u ž n i c a   v   S l o v e n i j i (Likozarjeva 3, 1000 Ljubljana) razpisuje

IZOBRAŽEVANJE IZ INTEGRATIVNE TERAPIJE

vpis v štiriletno izobraževanje

rok prijave: do 16. julija 2016

začetek:  predvidoma oktober 2016

www.fpi-slo.org

prijave pošljite na e naslov: eag.fpislo@gmail.com

 

INTEGRATIVNA  TERAPIJA

 • Integrativna  terapija je moderna, z znanstvenimi raziskavami utemeljena psihoterapevtska šola.
 • Integrativna terapija obravnava človeka znotraj bio-psiho-socialnega okvira, ki povezuje vse nivoje človekovega bivanja: telesnega emocionalnega, motivacijskega, kognitivnega, mentalnega (čustvena inteligenca in senzitivna refleksivnost), socialnega in duhovnega v družbenem in ekološkem okolju ter v časovnem kontinuumu preteklost-sedanjost-prihodnost.
 • Integracijska paradigma, ki jo od 60. let prejšnjega stoletja razvija Evropska akademija za psihosocialno zdravje  (Europäische Akademie für psychosoziale Gesundheit – Fritz Perls Institut (http://www.eag-fpi.com/; http://www.fpi-slo.org), je sistem integracije teoretičnih, prakseoloških in praktičnih spoznanj različnih področij znanosti. Nosilec oz. vodilna oseba tega gibanja je Hilarion Petzold, avtor izjemnega števila znanstvenih publikacij.
 • Integracija različnih teoretičnih, praktičnih in metodoloških spoznanj ne poteka eklektično, temveč po modelu »Drevo znanosti« (Petzold, 1992), ki ima izdelane ožje in širše znanstvene teorije, pomembne za sodobno psihoterapijo.

IZVAJALCI  IZOBRAŽEVANJA so:

 • Evropska akademija za bio-psiho-socialno zdravje (EAG) iz Nemčije,
 • Fritz Perls Inštitut iz Nemčije (FPI),
 • Evropska Akademija za bio-psiho-socialno zdravje – Podružnica v Sloveniji (EAG – SLO), članica Evropske zveze za IT s sedežem na Univerzi v Kremsu.

NOSILCI IZOBRAŽEVANJA so:

 • prof. ddddr (mult) Hilarion Petzold, dr. medicine, psihiater, doktorat iz filozofije, psihologije, religije, pedagogike, znanstveni vodja EAG FPI, predavatelj na univerzah na Dunaju, v Amsterdamu, Frankfurtu, Bernu in Gradcu,
 • mag. Ilse Orth, socialna pedagoginja,  supervizorka, učna terapevtka, vodja FPI v Nemčiji,
 • izr. prof. dr. Robert Masten, psiholog, psihoterapevt integrativne smeri, predavatelj na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete v Ljubljani.

KRAJ IN PROSTOR IZOBRAŽEVANJA

Likozarjeva 3, 1000 Ljubljana

STRUKTURA IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje iz integrativne terapije traja 4 leta. Vsako leto vključuje 8 ali 9 tridnevnih seminarjev, ki potekajo enkrat mesečno od petka do nedelje.

Približno število ur obveznosti (odvisno od individualnega razvoja posameznika in dinamike skupine):

 • 160-200 ur individualne terapije,
 • 360 ur  individualnega dela na sebi v edukacijski skupini,
 • 360 ur izobraževalnih seminarjev z določenimi vsebinami (tudi delo na sebi),
 • 2 desetdnevna,  intenzivna seminarja (vsak 80 ur),
 • 100 ur skupinske supervizije,
 • 100 ur individualne supervizije,
 • 40 ur kontrolne analize,
 • 100-200 ur skupinske študijske podpore in intervizije.

STEBRI IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje temelji na:

 • izkustvenem učenju,
 • delu na sebi v skupini,
 • delu na sebi v učnem terapevtskem odnosu,
 • pridobivanju teoretičnih znanj,
 • pridobivanju praktičnih izkušenj,
 • povezovanju teorije in prakse,
 • superviziji (individualni, skupinski).

ZAKLJUČEK IZOBRAŽEVANJA

Pogoji za opravljanje diplome, ki je sestavljena iz ustnega in pisnega dela, so:

 • opravljene vse študijske obveznosti,
 • pozitivno ocenjene tri seminarske naloge,
 • opravljen izpit iz poznavanja teorije,
 • napisan in predstavljen terapevtski proces dela s klientom.

Kandidat bo dobil diplomo EAG, s katero je možno pridobiti evropsko diplomo, ki jo podeljuje Evropska zveza za psihoterapijo (EAP), in slovensko diplomo, ki jo podeljuje Slovenska krovna zveza za psihoterapijo (SKZP).

VPISNI POGOJI so:

 • starost najmanj 24 let,
 • univerzitetna diploma ali končana druga stopnja študija po bolonjskem sistemu,
 • diplomanti psihologije, medicine, socialne ali specialne pedagogike, socialnega dela, biopsihologije,
 • tudi diplomanti drugih humanističnih in družboslovnih smeri, s končano propedevtiko,
 • znanje angleškega jezika.

POSTOPEK VPISOVANJA:

Vsak kandidat, ki bo poslal prijavo, bo povabljen na uvodni in izbirni intervju, ki ga bo izvedel pooblaščeni zastopnik EAG-SLO. Pogovori bodo potekali v prostorih EAG-SLO na Likozarjevi 3 v Ljubljani. Kandidat bo predstavil sebe in svoje dosedanje poklicno delo ter pričakovanja glede študija. Prejel bo dodatne informacije o študiju.

Prvi dve srečanji edukacijske skupine sta tudi izbirna seminarja, na katerih se učni terapevt in koterapevt odločita, kdo lahko nadaljuje študij.

ŠOLNINA:

Cena enega letnika  izobraževanja je 2,300 EUR. Šolnino bo kandidat plačeval v osmih/devetih obrokih  pred začetkom vsakega izobraževalnega seminarja, tudi v primeru odsotnosti.

Cena ne vključuje individualnih terapij, supervizij in dveh 10-dnevnih intenzivnih seminarjev.

PRIJAVA:

Prijavo, ki naj vsebuje:

 • ime in priimek,
 • rojstni datum,
 • naslov stalnega bivališča,
 • elektronski naslov,
 • telefonsko številko, na kateri ste dosegljivi,
 • fotokopijo diplome,
 • motivacijsko pismo za študij integrativne terapije,
 • kratko predstavitev trenutne življenjske situacije,
 • podatke o dosedanjem profesionalnem delu in izobraževanju,

pošljite na e-naslov:  eag.fpislo@gmail.com