Statut slovenske krovne zveze za psihoterapijo

Na podlagi 9. in 20. člena Zakona o društvih (Uradni list RS št. 61/2006), je skupščina Slovenske krovne zveze za psihoterapijo, dne 25. septembra 2007 sprejela spremenjeni Statut. Na skupščini SKZP dne 27.9.2016 je bilo določeno to prečiščeno besedilo, ki je bilo spremenjeno v 7., 36. in 37. členu.

 

STATUT SLOVENSKE KROVNE ZVEZE ZA PSIHOTERAPIJO

 

I. SPLOŠNA DOLOČILA

1. člen

Zastopniki društev so na ustanovnem zboru dne 1. 4. 1998 v Ljubljani sprejeli sklep o ustanovitvi Slovenske krovne zveze društev za psihoterapijo (v nadaljevanju SKZP) in na podlagi podpisane pogodbe med društvi ustanovili zvezo društev.

Ime zveze društev je: SLOVENSKA KROVNA ZVEZA ZA PSIHOTERAPIJO.

SKZP je samostojna, nepridobitna strokovna zveza društev prostovoljno združenih slovenskih psihoterapevtskih društev, ki izvajajo izobraževanje, raziskovanje in praktično razvojno dejavnost na področju psihoterapije.

2. člen

SKZP deluje na območju Slovenije. SKZP je pravna oseba zasebnega prava.

3. člen

SKZP ima svoj znak in pečat. Znak SKZP je stilizirani oris Slovenije. Pečat SKZP je okrogel, premera 4 cm, v sredini pečata je znak, ob robu pa izpisano ime SLOVENSKA KROVNA ZVEZA ZA PSIHOTERAPIJO.

Sedež SKZP je v Mariboru, Čufarjeva ulica, številka 5.

SKZP ima odprt poslovni račun pri banki.

4. člen

SKZP se lahko v skladu z Zakonom o društvih Republike Slovenije včlani v zvezo mednarodnih društev pod pogojem, da dejavnost teh zvez mednarodnih društev ni v nasprotju s statutom SKZP in pravni redom Republike Slovenije .

SKZP je polnopravni član Evropske zveze za psihoterapijo (EAP = European Association for Psychotherapy). S tem prevzema izobraževalne kriterije EAP za članstvo v lastnih vrstah.

5. člen

Slovenska psihoterapevtska društva, ki izvajajo izobraževanje, raziskovanje in praktično razvojno dejavnost na področju psihoterapije so lahko redni člani SKZP v skladu s tem statutom.

 

II. OSNOVNA DEJAVNOST, NAMEN, IN CILJI SKZP

6. člen

Splošni namen:

SKZP je organizirana kot krovna zveza društev različnih psihoterapevtskih pristopov in s tem določa psihoterapijo kot prostor za njihovo povezovanje in integracijo ob istočasnem ohranjanju raznolikosti in avtonomije.

Strokovni namen:

Strokovni namen SKZP je v povezovanju, sodelovanju in razvoju vseh znanstveno utemeljenih psihoterapevtskih dejavnosti v Sloveniji, v Evropski uniji in svetu.

Osnovna dejavnost – naloge SKZP so:

 • verificiranje z državnimi organi Republike Sloveniji – Ministrstvom za znanost in tehnologijo poklic psihoterapevta z Evropsko diplomo za psihoterapijo;
 • pospeševanje znanstveno raziskovalno dejavnost članov SKZP na področju psihoterapije;
 • prizadevanje z državnimi organi in vlado RS za sprejem zakona o psihoterapevtski dejavnosti in ustreznih podzakonskih aktov (pravilnik o delovanju Zbornice psihoterapevtov);
 • sodelovanje z evropskimi društvi na osnovi Strasbourške deklaracije o psihoterapiji;
 • razvijanje načela sprejemanja različnih pogledov na človekovo življenje, na odkrivanje vzrokov duševnih težav ljudi in njihovo strokovno razreševanje;
 • spodbujanje ustanavljanja novih društev v skladu z pravnim redom Republike Slovenije in včlanitev ter povezovanje psihoterapevtov različnih psihoterapevtskih pristopov v le – teh;
 • organiziranje in razvijanje strokovnega izobraževanje članov SKZP s področja psihoterapije(seminarji, tečaji, predavanja).

Cilji SKZP so:

 • ustvarjanje prostora za dialog med različnimi psihoterapevtskimi pristopi (društvi);
 • uveljavljanje psihoterapevtske dejavnosti kot samostojni poklic v Republiki Sloveniji v skladu s pravnim redom RS, s Strasbourško deklaracijo o psihoterapiji in izobraževalnimi standardi EAP;
 • oblikovanje izobraževalnih programov usposabljanja za poklic psihoterapevta na visokih šolah- fakultetah Univerz v Republiki Sloveniji,
 • spodbujanje stroke in širše javnosti RS k priznanju poklica psihoterapevt v Republiki Sloveniji;
 • zagotavljanje preko pravnega reda – državnih organov Republike Slovenije k pravni zaščiti naziva psihoterapevt in aktivno sodelovanje pri registraciji naziva psihoterapevt v RS ter prispevati k ustanovitvi Zbornice psihoterapevtov v RS;
 • povezovanje različnih izobraževalnih programov društev za psihoterapijo v Republiki Sloveniji;
 • vzdrževanje in razvijanje edukativne standarde znanstveno priznanih psihoterapevtskih pristopov in proučevanje novih, porajajočih se psihoterapevtskih pristopov (edukativnih standardov);
 • zastopanje in predstavljanje interesov psihoterapije SKZP v odnosu do državnih ustanov; organov lokalne skupnosti v Republiki Sloveniji in mednarodnih državnih ustanov v državah Evropske uniji ter širše po celotnem svetu,
 • organiziranje strokovnih sestankov, posvetovanj, simpozijev, konference in kongresov SKZP za svoje člane in vse zainteresirane;
 • spodbujanje in skrb za razvoj publiciranja ( zborniki, knjige) SKZP in za izdajanje periodične znanstveno strokovne revije Kairos – Slovenska revija za psihoterapijo, ki je uradna revija SKZP;
 • sodelovanje s strokovnimi društvi in društvenimi organizacijami sorodnih strok(medicina, psihologija);
 • skrb za aktivno sodelovanje s strokovnimi mednarodnimi društvi;
 • spodbujanje in skrb za obveščanje strokovne in druge javnosti o delu SKZP, o dosežkih sodobne psihoterapije ter o njenih problemih in položaju v družbi v Republiki Sloveniji;
 • skrb, da člani SKZP ravnajo v skladu s statutom in z etičnim kodeksom SKZP, v primeru kršenja statuta ali etičnih načel pa ukrepa v skladu s statutom in drugimi akti SKZP;
 • sodelovanje in nudenje strokovne pomoči pri izobraževanju članov SKZP na področju psihoterapije;
 • objavljanje in izdajanje strokovnih publikacij SKZP s področja psihoterapije;
 • podpiranje supervizijo, raziskovanje in evalvacije strokovne dejavnosti SKZP na področju psihoterapije.

7. člen

SKZP se poleg osnovne dejavnosti iz 6. člena ukvarja še s pridobitno dejavnostjo, v povezavi z nameni in cilji SKZP, pod pogoji iz specialnega zakona kot dopolnilna dejavnost nepridobitni dejavnosti SKZP. Pridobitne dejavnosti SKZP so:

94.120 Dejavnosti strokovnih združenj (organizacija kongresov, seminarjev, strokovnih tečajev SKZP, izobraževalnih oblik podiplomskega študija)

58.110 Izdajanje knjig (društvenih,  ki so povezane z namenom in nalogami SKZP, v obsegu, potrebnim za njihovo doseganje)

58.140 Izdajanje revij in druge periodike (tiskanja publikacij SKZP, izdajanjem revije KAIROS  tudi za širšo javnost, kar je povezano z namenom in nalogami SKZP, v obsegu, potrebnim za njihovo doseganje)

82.300 Organizacija, razstav, sejmov, srečanj (pobiranje vstopnine za udeležbo)

Kot dopolnilna dejavnost nepridobitni osnovni dejavnosti SKZP se šteje tista pridobitna dejavnost, ki skupaj z nepridobitno osnovno dejavnostjo SKZP sestavlja določeno storitev ali dosežek oziroma zagotavlja boljšo izkoriščenost osnovnih sredstev SKZP.

SKZP lahko ustanovi gospodarsko družbo na sodišču v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah in poveri opravljanje pridobitne dejavnosti SKZP drugim pravnim osebam, na temelju pogodbe v skladu z 25. členom Zakona o društvih.

8. člen

SKZP ima status pravno pooblaščene zveze za podelitev Evropske diplome iz psihoterapije in Slovenske diplome iz psihoterapije. Postopek opredeljujeta pravilnik o Evropski diplomi in pravilnik o Slovenski diplomi iz psihoterapije .

 

III. JAVNOST DELA IN INFORMIRANJE

9. člen

Delo SKZP in njenih organov je javno. Seje organov SKZP so javne. Zapisniki sestankov in sklepov organov SKZP so članom dostopni na sedežu SKZP in na internetni strani SKZP. Zaradi boljšega informiranja širše in strokovne javnosti SKZP organizira tiskovne konference, okrogle mize ter po reviji KAIROS posreduje strokovne informacije o delovanju SKZP. Za zagotovitev javnosti dela in dajanja informacij je odgovoren predsednik – zastopnik SKZP.

Sestanki organov SKZP se sklicujejo pisno, z navedbo časa in mesta sestanka, najmanj 7 dni pred sestankom organa SKZP oziroma 15 dni pred skupščino SKZP. Na sestankih SKZP se vodi zapisnik.

 

IV. ČLANSTVO V SKZP

A. Način včlanjevanja

10. člen

Članstvo v SKZP je prostovoljno.Vsako registrirano društvo v Republiki Sloveniji in tuje društvo lahko postane član SKZP pod pogoji in načinu včlanjevanja v SKZP v skladu z določili statuta SKZP. SKZP ima poleg rednih članov tudi častne člane. Člani SKZP so enakopravni. Častni člani so člani, ki so s svojo dejavnostjo posebej zaznamovali SKZP. Častno članstvo podeli skupščina na redni seji.
Pravice in obveznosti častnih članov SKZP so opisane v 13. členu statuta SKZP.

11. člen

Član v SKZP lahko v skladu z drugo točko 16. člena in drugo točko 18. člena Zakona o društvih postane registrirano društvo:

 • ki izvaja izobraževanje, raziskovanje in praktično dejavnost na področju psihoterapije v Republiki Sloveniji;
 • ki sprejme statut SKZP, poda pisno pristopno izjavo s sklepom zbora članov društva o včlanitvi v SKZP ter plača članarino SKZP.
 • dokazilo o pridobitvi pravne osebnosti društva v RS in tujega društva,

Člani v SKZP so lahko društva, ki izvajajo ali organizirajo izobraževanje iz psihoterapije v Republiki Sloveniji.

Upravni odbor SKZP ugotavlja izpolnjevanje pogojev društev – kandidatov za člana SKZP in odloča o sprejemu v članstvo SKZP. V primeru sprejema društva v članstvo SKZP in v primeru, da upravni odbor SKZP odkloni sprejem društva – kandidata za člana SKZP, ga o tem dejstvu mora pisno obrazloženo obvestiti. Zavrnjeno društvo – kandidat ima pravico do pritožbe pri skupščini SKZP, ki kot organ II. stopnje sprejme dokončno odločitev o sprejemu v članstvo.

Po 14. členu Zakona o društvih ima društvo, ki mu je bila prošnja za sprejem v članstvo SKZP zavrnjena, pravico da v roku enega leta od sprejetja dokončne odločitve pred sodiščem izpodbija odločitve organov SKZP.

12. člen

Redni člani so izjemoma lahko tudi druge osebe, pod pogojem, da so pridobile strokovni status psihoterapevta v Republiki Sloveniji in niso včlanjeni v ustrezno registrirano strokovno društvo v Republiki Sloveniji ter se želijo vključiti in aktivno delovati v Sekciji novih smeri SKZP, kot metode dela v SKZP, pri čemer Sekcija novih smeri nima statuta pravne osebe zasebnega prava. Pravice in obveznosti članov Sekcije novih smeri SKZP so enake pravicam in obveznostim opredeljenim v 15. in 16. členu statuta SKZP, razen da nimajo glasovalne pravice v organe SKZP ter nimajo pravice odločanja.

Tuje društvo, ki ima sedež v tujini, je lahko član SKZP pod pogojem, da izpolnjuje vse zahteve, ki jih opredeljuje Zakon o društvih (Uradni list RS št. 61/2006), ob smiselnem izpolnjevanju pogojev, kot so opredeljeni v prvem in tretjem odstavku 11. člena. Pravice in obveznosti tujega društva- člana SKZP so enake pravicam in obveznostim opredeljenim v 14. in 15. členu tega statuta.

13. člen

Častne člane imenuje skupščina SKZP na predlog strokovnega sveta SKZP. Naziv častnega člana lahko dobi član SKZP, ki ima posebne zasluge za razvoj in delo SKZP, razvoj psihoterapevtske stroke oziroma psihoterapevtskih področij. Pravice in obveznosti častnih članov SKZP so enake iz 15. in 16.člena statuta SKZP, razen da so oproščeni plačevanja članarine, ter nimajo pravice odločanja v SKZP.

Vsi člani SKZP so vpisani v posebno evidenco članstva SKZP , ki jo vodi tajnik SKZP.

 

B. Pravice članov SKZP

14. člen

Pravice članov SKZP so:

 • da sodelujejo v psihoterapevtskih dejavnostih, ki jih organizira SKZP;
 • da volijo in so voljeni v vse organe SKZP;
 • da dajejo pripombe in predloge o delu SKZP in njenih organov in, da so informirani o stališčih in sklepih organov SKZP;
 • da opozarjajo na kršitve statuta in etičnega kodeksa SKZP;
 • da se lahko pri vseh problemih strokovne narave obrnejo na SKZP in njene organe;
 • da se v roku in ob pogojih, ki jih določata statut SKZP in Pravilnik o podeljevanju Evropske diplome iz psihoterapije, vključijo v postopek za staroste (“grandparenting”);
 • da predlagajo programe dela SKZP;
 • da so prisotni na sejah organov SKZP.

 

C. Dolžnosti in odgovornosti članov SKZP

15. člen

Dolžnosti vseh članov SKZP so:

 • da ustvarjajo prostor za dialog med različnimi psihoterapevtskimi dejavnostmi oz. pristopi, izhajajoč iz Strasbourške deklaracije o psihoterapiji iz leta 1990;
 • da varujejo in širijo ugled SKZP in psiho stroke ter aktivno zastopajo programe in interese psihoterapije;
 • da delujejo v skladu s statutom, pravilniki in etičnim kodeksom SKZP;
 • da aktivno sodelujejo v delu SKZP pri uresničevanju strokovnih in društvenih nalog ter pomagajo organom SKZP pri njihovem delu;
 • da redno izpolnjujejo finančne in materialne obveznosti do SKZP (članarina, sporočanje spremembe podatkov, ki vplivajo na članstvo v SKZP).

 

D. Prenehanje članstva

16. člen

Članstvo v SKZP preneha:

 • z izstopom, ko član upravnemu odboru SKZP pisno sporoči, da ne želi biti več član SKZP;
 • z izbrisom iz seznama članov, ki ga izvrši upravni odbor, če član svojih materialnih in finančnih obveznosti do SKZP ne poravna v roku 2 mesecev po prejemu opomina;
 • z izključitvijo s sklepom ČR SKZP:
  • kadar je član huje kršil določila statuta, etičnega kodeksa in drugih aktov SKZP;
  • kadar je član s svojimi postopki in obnašanjem zavestno ravnal proti interesom SKZP;
  • kadar ni izvrševal sklepov organov SKZP.

17. člen

O izključitvi člana iz SKZP zaradi kršenja statuta, kodeksa etike ali sklepov organov SKZP, odloča ČR SKZP, kot disciplinski organ SKZP.

Pritožbo na sklep o izključitvi lahko član vloži na skupščino SKZP, v roku 30 dni po prejemu odločitve ČR, ki kot drugostopni organ SKZP o zadevo dokončno odloči .

 

V. UPRAVLJANJE SKZP

18. člen

Organi SKZP so:

 • Skupščina ;
 • Upravni odbor (UO);
 • Strokovni svet (SS);
 • Nadzorni odbor (NO);
 • Študijska komisija (ŠK);
 • ČR (ČR);
 • Odbor za priznanja (OP);
 • Komisija za predlaganje in imenovanja (KPI);
 • Predsednik in podpredsednik SKZP.

 

A. Skupščina SKZP

19. člen

Redna Skupščina SKZP se sestane enkrat na leto.

Skupščina odloča na podlagi glasov članov. Vsak član SKZP ima 2 glasova pri glasovanju.
Člani SKZP sodelujejo pri upravljanju SKZP neposredno osebno.

20. člen

Skupščina je najvišji organ SKZP in jo sestavljajo člani, opredeljeni v 11. členu Statuta. Skupščino sklicuje predsednik SKZP.

Po potrebi predsednik SKZP skliče tudi izredno skupščino, o čemer odloča UO. Izredno skupščino pa je dolžan predsednik sklicati tudi na zahtevo najmanj tretjine članov SKZP. V primeru, da UO sklica ne odobri v roku 15 dni po prejemu zahtevka za sklic izredne skupščine, jo lahko skličejo predlagatelji sami, ki morajo hkrati s sklicem predložiti tudi dnevni red skupščine. V tem primeru mora SS dati na razpolago seznam vodstva posameznih organov in članov SKZP. Izredna skupščina sklepa le o zadevi, zaradi katere je sklicana.

21. člen

Za sklepčnost Skupščine je potrebna prisotnost najmanj polovice vseh članov. V primeru, da ob napovedani uri pričetka Skupščine ni prisotna najmanj polovica vseh članov, je potrebno počakati pol ure. Po preteku tega roka je Skupščina sklepčna, če je prisotnih najmanj pet članov z desetimi glasovi.

Sklepi Skupščine se sprejemajo z običajno večino glasov prisotnih članov SKZP. Volitve organov in funkcionarjev so tajne.

Skupščina razpravlja in odloča o temeljnih nalogah SKZP. Pristojnosti Skupščine so:

 • sprejema statut in druge splošne akte SKZP ter njihove spremembe in dopolnitve;
 • voli, razrešuje člane Strokovnega sveta, Upravnega odbora, Nadzornega odbora, ČR, predsednika SKZP ter delegata v EAP;
 • sprejema letno finančno poročilo za preteklo leto ter program dela in finančni načrt za prihodnje leto;
 • odloča o sklepanju pogodb SKZP nad 2500 EUR,
 • odloča o vključevanju v domače ali mednarodne organizacije ;
 • razpravlja in sprejema poročila organov SKZP;
 • odloča o višini članarine za tekoče leto;
 • odloča o prenehanju dela SKZP in v ta namen po potrebi izvoli začasno likvidacijsko komisijo;
 • odloča o ustanavljanju gospodarske družbe – podjetja za opravljanje pridobitne dejavnosti v skladu s 25. členom Zakona o društvih, ki je izključno vezano na dejavnosti, opredeljene v 6. čl. tega statuta. Pridobitna dejavnost se lahko opravlja predvsem na področju izobraževanja in publicistike;
 • sprejema pogodbo o ureditvi medsebojnih pravic in obveznosti med SKZP in gospodarsko družbo – podjetjem;
 • določene zadeve s področja stroke lahko Skupščina s pisnim sklepom prenese na Upravni odbor ali Strokovni svet.

Člane SKZP o sklicu skupščine obvešča predsednik SKZP pisno najmanj 8 dni pred sejo. Sejo odpre in do izvolitve delovnega predsedstva vodi predsednik SKZP. Sejo predsedujoči vodi na podlagi dnevnega reda in v skladu z akti SKZP, na seji vodi zapisnik tajnica SKZP, sklepčnost pa ugotavlja verifikacijska komisija.

 

B. Upravni odbor

22. člen

Upravni odbor šteje 5 članov in ga sestavljajo:

 • predsednik,
 • podpredsednik,
 • trije člani.

Člani UO delajo prostovoljno.

23. člen

Upravni odbor je administrativno-organizacijski in izvršni organ SKZP.

Naloge Upravnega odbora so:

 • vodi organizacijske posle SKZP;
 • izvaja program dela in sklepe organov SKZP;
 • spremlja materialno in finančno poslovanje SKZP;
 • organizira administrativne posle SKZP;
 • imenuje tajnika SKZP;
 • odloča o sklepanju pogodb do višine 2500 Evrov;
 • organizira vodenje evidence o članstvu in evidence o izobraževanju članov SKZP .

 

24. člen

Skupščina SKZP izvoli predsednika ter 4 člane Upravnega odbora. Člani Upravnega odbora iz svoje sredine izvolijo podpredsednika, tajnika in blagajnika. Sklepi v Upravnem odboru se sprejemajo z večino glasov prisotnih članov.

25. člen

Blagajnik vodi finančno poslovanje SKZP v skladu z veljavnimi predpisi o računovodstvu in računovodskimi standardi. Blagajnik mora o finančnem poslovanju SKZP obvezno pisno poročati enkrat letno Upravnemu odboru. Blagajnik sprejema gotovinska vplačila in izplačuje gotovinska izplačila v skladu z veljavno zakonodajo, pri svojem delu je dolžan upoštevati veljavne predpise s področja blagajniškega poslovanja, pri čemer tesno sodeluje z računovodjo SKZP.

Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in podpredsednik SKZP. Registrirana podpisnika podpisujeta kolektivno. Odredbodajalec je predsednik Upravnega odbora, v njegovi odsotnosti pa pooblaščeni podpredsednik.

Tajnik opravlja organizacijske, tehnične in administrativne zadeve za SKZP, predvsem pa: organizacijo sestankov, srečanj, usposabljanj, administrativno- tehnično pomoč organom in funkcionarjem SKZP, vodenje evidenc, nadzor in izvajanje varstva osebnih in drugih podatkov ter strokovne naloge po navodilih predsednika in podpredsednika SKZP. Tajnik praviloma svoje delo opravlja profesionalno. Naloge tajnika so natančneje opredeljene v pogodbi o zaposlitvi v skladu z veljavno delovno pravno zakonodajo. Poglavitne naloge tajnika so: organizacija sestankov, srečanj, usposabljanj, sprejem in odpremo pošte, pisanje in pošiljanje dopisov, administrativno- tehnično pomoč organov in funkcionarjem SKZP, vodenje evidenc, nadzor in izvajanje varstva osebnih in drugih podatkov, pisanje zapisnikov, priprava finančno- računovodske dokumentacije za računovodski servis in druge naloge po navodilih predsednika in podpredsednika SKZP.

26. člen

Člane UO voli Skupščina za obdobje štirih let, z možnostjo enkratne ponovitve mandata. Za svoje delo so odgovorni Skupščini SKZP.

 

C. Strokovni svet

27. člen

Strokovni svet sestavlja po en predstavnik posameznega člana SKZP. Člane SS predlagajo posamezna društva, izvoli pa jih skupščina.

Sklepi v SS se sprejemajo z večino glasov prisotnih članov.

28. člen

SS ima naslednje naloge:

 • skrbi za vsebino in organizacijo izobraževalnih programov, ki jih organizira SKZP;
 • skrbi za raven kvalitete dela članov SKZP;
 • predlaga in načrtuje seminarje, simpozije in kongrese ter druge oblike izobraževanja SKZP;voli in razrešuje člane študijske komisije,
 • rešuje strokovne probleme članov Zvez ter strokovno svetuje članom SKZP na področju psihoterapevtskih dejavnosti
 • organom SKZP in drugim pravnim osebam daje, na njihovo prošnjo, pisno strokovno mnenje o posameznih problemih.

Poleg teh nalog SS opravlja funkcijo »etične podpore« članom SKZP na podlagi Etičnega kodeksa SKZP. SS omogoča strokovno podporo pri kakršnihkoli etičnih težavah ali etičnih vprašanjih, ki se porajajo ob psihoterapevtskem delu, usposabljanju ali raziskovanju. SS na področju etike:

 • skrbi za vsebino in organizacijo izobraževalnih programov o etiki, ki jih organizira SKZP;
 • skrbi za raven etične kvalitete dela članov SKZP;
 • predlaga in načrtuje seminarje, simpozije in kongrese SKZP ter druge oblike izobraževanja o etiki ( Študijski dnevi SKZP in Psihoterapevtski kongresi SKZP);
 • rešuje etične probleme in vprašanja članov SKZP ter organom SKZP ali zunanjim PRAVNIM OSEBAM daje, na njihovo prošnjo, pisno strokovno mnenje o posameznih etičnih problemih ali vprašanjih.

Poleg tega SS:

 • v publikacijah SKZP spodbuja objavljanje primerov (ne)etičnega ravnanja in informativnih člankov s področja etike, tako da psihoterapevti lažje spremljajo strokovni razvoj na področju etike;
 • budno spremlja kakršnekoli pritožbe ali vprašanja o etičnem kodeksu SKZP in v omogoča možne revizije etičnega kodeksa glede na te pritožbe, vprašanja in informacije;
 • po potrebi lahko izmed članov Strokovnega sveta in članov SKZP določi začasni tričlanski »etični odbor«, v kolikor je potrebno bolj podrobno in intenzivno obravnavanje določene etične problematike v smislu etične podpore in bi glede na naravo dela Strokovnega sveta na njegovih sestankih zmanjkovalo časa za ustrezno obravnavanje določene etične problematike. Člani tega odbora morajo biti izglasovani demokratično in ne smejo biti povezani z zaposlenimi v SKZP ali s člani ČR, čeprav jim lahko po potrebi poročajo.

Z vsemi temi aktivnostmi Strokovni svet SKZP pomaga dvigati etično zavest oz. ozaveščenost tudi na posebnih področjih psihoterapevtske prakse ( etika dotika, delo z etničnimi manjšinami, specialnimi skupinami klientov, begunci ).

29. člen

Člani SS so lahko le tisti člani, ki so uspešno zaključili izobraževanje s področja psihoterapije.
Izjemoma se lahko v SS izvolijo tisti člani, ki se nahajajo v izobraževalnem procesu za pridobitev te izobrazbe.

30. člen

Člani SS med seboj izvolijo predsednika SS. Člani SS se volijo za obdobje štirih let z možnostjo ponovne izvolitve. SS je za svoje delo odgovoren Skupščini SKZP.

 

D. Nadzorni odbor

31. člen

Nadzorni odbor ima 3 člane. Kandidate za NO predlagajo vsi redni člani SKZP. Člani NO ne morejo biti člani drugih organov SKZP.

Nadzorni odbor veljavno sklepa, če so na seji prisotni vsi trije člani in za posamezno odločitev glasujeta najmanj dva člana.

32. člen

Nadzorni odbor ima naslednje naloge:

 • nadzira materialno in finančno poslovanje SKZP in najmanj enkrat letno poroča Skupščini SKZP; opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem SKZP ter opravlja dvakrat letno nadzor nad finančnimi sredstvi SKZP
 • nadzira izvajanje Statuta in drugih aktov SKZP;
 • nadzira delo organov SKZP in realizacijo sklepov posameznih organov SKZP, predvsem Skupščine;
 • organom SKZP predlaga ukrepe za bolj učinkovito in racionalno poslovanje ter uporabo sredstev SKZP.

33. člen

Člani Nadzornega odbora iz svoje sredine izvolijo predsednika Nadzornega odbora. Za svoje delo je Nadzorni odbor odgovoren Skupščini SKZP.

34. člen

Vsi organi in delovna telesa SKZP so dolžni Nadzornemu odboru omogočiti vpoglede v svoje delo in poslovanje. Nadzorni odbor se sestaja po potrebi. Nadzorni odbor pripravlja poročilo za Skupščino.

 

E. Študijska komisija

35. člen

Študijska komisija ima 5 članov. Imenuje in razrešuje jih strokovni svet za mandatno obdobje štirih let. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Člani in predsednik so lahko izvoljeni tudi večkrat.

Študijska komisija ureja vsebinske, organizacijske in administrativne zadeve v zvezi s študijem propedevtike, študijem psihoterapije in drugimi izobraževalnimi programi SKZP.Za svoje delo je odgovorna strokovnemu svetu SKZP.

 

F. ČR

36. člen

ČR ima tri (3) člane in dva (2) nadomestna člana. Kandidate za člane ČR lahko predlagajo vsi člani SKZP, izvoli jih Skupščina SKZP, za mandatno dobo štirih (4) let, z možnostjo enkratne ponovitve mandata. Člani ČR ne morejo biti člani drugih organov SKZP.

37. člen

ČR je disciplinski organ, ki obravnava kršitve Statuta in kodeksa etike SKZP ter drugih aktov SKZP. Člani ČR med seboj izvolijo predsednika ČR. ČR je sklepčno, če so na seji prisotni vsi člani ČR in če za sklep glasujeta vsaj dva člana ČR.

ČR v okviru svojih pristojnosti izvaja za člane SKZP tudi funkcijo etične podpore, tako da organizira posvete in druge oblike soočanja mnenj o temah, ki zadevajo etiko delovanja psihoterapevtov ter proučuje vzroke in pogostnost kršitev ter o tem poroča strokovnemu svetu SKZP. ČR lahko sprejme tudi načelna stališča v SKZP z določenimi, ponavljajočimi kršitvami.

38. člen

Podrobnejša določila o delu ČR, disciplinske kršitve in disciplinske ukrepe natančneje opredeljuje etični kodeks in pravilnik o delu ČR.

 

G. Odbor za priznanja

39. člen

Odbor za priznanja vodi postopek za zbiranje, razpis, izbor in selekcijo predlogov za priznanja. Predloge s svojim mnenjem posreduje Strokovnemu svetu.

Odbor za priznanja imenuje in razrešuje Strokovni svet, ki je voljen za mandatno obdobje štirih (4) let. Odbor je za obravnavo posamezne vloge sestavljen iz treh članov, ki izmed sebe izvolijo predsednika odbora za priznanja. Sklepi so sprejeti če so prisotni vsi trije člani odbora za priznanja in če sklep glasujeta 2 člana.
Podrobnejša določila o delu odbora vsebuje Pravilnik o podeljevanju priznaj.

 

H. Komisija za predlaganje in imenovanja

40. člen

Komisija za predlaganje in imenovanja (KPI) opravlja naslednje naloge:

 • predlaga prejemnike evropske diplome iz psihoterapije za obdobje petih let;
 • imenuje prejemnike slovenske diplome iz psihoterapije za obdobje petih let;
 • ob izpolnjevanju pogojev potrjuje ponovno registracijo po obdobju petih let;
 • izvaja odvzem slovenske diplome iz psihoterapije;
 • predsednik odbora vodi register imetnikov slovenske diplome iz psihoterapije.

Tri člane KPI imenuje in razrešuje Strokovni svet za štiriletni mandat. Člani so lahko izvoljeni največ dvakrat zapored. KPI vodi predsednik, ki ga izmed sebe izvolijo člani. Sklepi so sprejeti če prisotni vsi trije člani in če za sklep glasujeta dva člana.

Podrobnejša določila o delu KPI vsebujeta Pravilnika o podeljevanju Slovenske in Evropske diplome iz psihoterapije.

 

I. Predsednik in podpredsednik SKZP

41. člen

Predsednika voli in razrešuje Skupščina SKZP za mandatno dobo 4 let.. Za izvolitev je potrebna večina glasov udeležencev Skupščine. Če nobeden izmed kandidatov ne doseže večine, se predsednik izvoli v drugem krogu volitev, v katerega se uvrstita dva kandidata, ki sta dobila največ glasov. Izvoljen je tisti kandidat, ki dobi večino glasov.

Predsednika se izvoli za mandatno obdobje štirih let, pri čemer je lahko izvoljen največ trikrat zaporedoma.

Predsednik je za svoje delo odgovoren Skupščini SKZP, Upravnemu odboru in Strokovnemu svetu.

42. člen

Predsednik SKZP predstavlja in zastopa SKZP. Odgovoren je za delovanje SKZP in njenih organov, koordinacijo delovanja ter za stike z javnostjo. Predsednik podpisuje vse listine, druge akte, sklicuje in vodi seje, sodeluje pri delu organov SKZP, zastopa SKZP pred državnimi in drugimi organi. Za opravljanje nalog lahko v primeru svoje odsotnosti ali preobremenjenosti pisno pooblasti podpredsednika ali drugega člana upravnega odbora.

Podpredsednik nadomešča predsednika in v primeru njegove odsotnosti opravlja vse naloge kot predsednik.

43. člen

Predsednik lahko skliče posvetovalni kolegij, ki je metoda dela predsednika, ki ga sestavljajo predsedniki organov SKZP, z namenom obravnavati tekoče zadeve in svetovati predsedniku SKZP, brez pravice odločanja. Posvetovalni kolegij lahko poda mnenje o vseh najpomembnejših vprašanjih delovanja in razvoja SKZP, odločitve pa sprejemajo zgolj za to pristojni organi SKZP.

44. člen

Predsednik SKZP vodi Skupščino do izvolitve delovnega predsedstva Skupščine.

Predsednik SKZP skrbi za sodelovanje med organi SKZP in se po potrebi udeležuje sej organov SKZP, brez pravice glasovanja.

Predsednik skrbi za realizacijo odločitev in sklepov Skupščine in organov SKZP.

45. člen

Predsednik SKZP je zastopnik SKZP ter hkrati predsednik UO in član SS, vendar v SS brez pravice glasovanja.

 

VI. ZASTOPANJE SKZP

46. člen

Predsednik SKZP predstavlja in zastopa SKZP v pravnem prometu . V primeru odsotnosti pooblasti podpredsednika SKZP .

UO odloča o predstavniku SKZP v drugih organizacijah, izobraževanjih telesih, delovnih skupinah, komisijah , v katere je SKZP bodisi povabljena bodisi ima zagotovljeno članstvo.

 

VII. VIRI SREDSTEV IN FINANČNO POSLOVANJE SKZP

47. člen

SKZP lahko pridobiva sredstva za svoje delovanje s pomočjo:

 • letne članarine;
 • dohodkov, z opravljanjem osnovne dejavnosti SKZP ter materialnih pravic SKZP:
 • organizacija strokovnih simpozijev, znanstvenih kongresov in seminarjev;
 • izdaja znanstvenih revij, strokovnih časopisov in drugih publikacij;
 • dohodki iz lastne dejavnosti iz 6. člena tega Statuta;
 • prostovoljnih prispevkov,
 • prihodki od pridobitne dejavnosti SKZP,
 • prihodki od premičnih stvari in nepremičnih stvari SKZP,
 • prispevki donatorjev in sponzorjev,
 • darila,volila;
 • iz javnih sredstev – razpisi proračun državnih organov in organov lokalnih skupnosti;
 • drugih prihodkov.

Če SKZP pri opravljanju dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za opravljanje svoje dejavnosti. Vsaka delitev premoženja SKZP med fizične osebe je nična.

Letno finančno poročilo za preteklo poslovno leto SKZP mora oddati do 31. marca tekočega leta na Agencijo Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, Izpostava Maribor.

SKZP mora podatke o finančno materialnem poslovanju o pridobitni dejavnosti SKZP voditi in izkazovati ločeno.

SKZP vodi finančne knjige po sistemu enostavnega knjigovodstva
Podrobnejša določila o materialno-finančnem poslovanju SKZP, v skladu s 26. členom Zakona o društvih, SKZP opredeli v finančnem pravilniku, ki ga sprejme UO.

48. člen

Poročilo o poslovanju, ki ga obravnava in sprejme Skupščina SKZP, mora biti sestavljeno v skladu s pravili računovodskega standarda za društva in veljavnimi predpisi o računovodstvu.

49. člen

Javnost finančno-materialnega poslovanja je zagotovljena s poročili Skupščini in nadzorom Nadzornega odbora.

O izvajanju finančnega načrta odločata predsednik SKZP in člani Upravnega odbora.

 

VIII. GLASILA SKZP

50. člen

SKZP izdaja strokovne publikacije in znanstveno revijo s področja psihoterapije KAIROS – Slovenska revija za psihoterapijo, ki izhaja štirikrat letno. SKZP po potrebi izdaja tudi informativni bilten za potrebe svojih članov.

51. člen

Skupščina SKZP odloča tudi o izdaji drugih glasil SKZP.

 

IX. IZOBRAŽEVALNA, RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST

52. člen

SKZP organizira in izvaja izobraževanje osnovnih znanj iz psihoterapije, ti. propedevtiko, namenjen predvsem bodočim študentom specialističnega študija psihoterapije. Za oblikovanje programa, izvedbo in nadzor izvajanja sta odgovorna študijska komisija in strokovni svet SKZP.

SKZP organizira tudi študijske dneve, kongrese in javne prireditve SKZP za poglobljeno obravnavo tem s področja psihoterapije, namenjene psihoterapevtom in bodočim študentom psihoterapije. Javne prireditve SKZP so odprte tudi za drugo strokovno javnost in drugo širšo javnost.

SKZP tudi sodeluje po pogodbi v skladu z veljavno delovno pravno zakonodajo z različnimi pravnimi osebami – partnerji ( domačimi in tujimi) pri organiziranju izobraževanja, raziskovanja in razvojne dejavnosti SKZP na področju psihoterapije ( fakultetni študij psihoterapije), v kolikor potekajo te dejavnosti v skladu s statutom SKZP in pravnim redom Republike Slovenije.

 

X. PRENEHANJE SKZP

53. člen

SKZP lahko preneha po volji članov, s spojitvijo, s pripojitvijo, s stečajem, na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja in po samem zakonu.

54. člen

Skupščina SKZP sprejme sklep o prenehanju delovanja SKZP. V sklepu mora določiti imena registriranih psihoterapevtskih društev, zavoda, ustanove ali druge nepridobitne pravne osebe s podobnimi cilji, na katero se po poravnavi vseh obveznosti SKZP prenese premoženje SKZP. Če SKZP ne določi pravnega naslednika premoženja, premoženje SKZP pripada lokalni skupnosti, kjer je bil sedež SKZP.Neporabljena proračunska sredstva se vrnejo proračunu.

Prepovedano je prenesti premoženje SKZP na politično stranko.Zastopnik SKZP mora pri prenehanju SKZP upoštevati določila 38., 39 in 42. člena Zakona o društvih .

 

XI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČILA

55. člen

Postopek sprememb in dopolnitev tega Statuta vodi Upravni odbor SKZP, predlog sprememb in dopolnitev posreduje v razpravo Strokovnemu svetu in članom SKZP. Upravni odbor usklajuje v razpravi podane pripombe in predloge, oblikuje stališča o njih in določi predlog Statuta. Spremembe statuta SKZP sprejema skupščina SKZP.

56. člen

Spremembe in dopolnitve Statuta in drugih aktov SKZP potrjuje Skupščina na način in po postopku, ki je predpisan za njihovo sprejemanje.

Statut razlaga in pojasnjuje UO SKZP.

57. člen

SKZP ima na podlagi statuta še naslednje akte : pravilnik o delovanju Zbornice psihoterapevtov, pravilnik o Evropski diplomi iz psihoterapije, pravilnik o Slovenski diplomi iz psihoterapije, pravilnik o delu ČR Pravilnik o podeljevanju priznanj.

Akti SKZP morajo biti sprejeti v roku 9 mesecev po registraciji spremenjenega statuta SKZP ter ne smejo biti v nasprotju s določili spremenjenega statuta SKZP.

58. člen

Ta Statut je sprejela SKZP na Skupščini dne 25. septembra 2007, z dnem sprejema Statuta je prenehal veljati Statut sprejet dne 30. 5. 2007.

Nadaljnje spremembe in dopolnila statuta v zvezi z delovanjem Častnega razsodišča je izredna skupščina SKZP sprejela dne 27.9.2016.

 

Predsednik društva
Tomaž Flajs

 

Ljubljana, dne 27. septembra 2016