Pravilnik o oglaševanju

 

 

 

 

Na podlagi 24. člena Statuta SKZP z dne 6. 12. 2016 je
Skupščina SLOVENSKE KROVNE ZVEZE ZA PSIHOTERAPIJO
dne 19. 5. 2020 sprejela
spremembe in dopolnitve ter čistopis besedila Pravilnika o oglaševanju.

 

PRAVILNIK O OGLAŠEVANJU

 

1. člen

Ta pravilnik ureja dodelitev oglasnega prostora na spletni strani Slovenske krovne zveze za psihoterapijo (SKZP), sklepanje pogodb, način vodenja evidence, upravljanje oglaševalskega prostora in določitev cene oglaševanja.

 

2. člen

Z oglasnim prostorom, spletno stranjo in ostalimi elektronskimi mediji upravlja Uredniški odbor za oglaševanje, ki deluje v okviru SKZP in oseba pooblaščena za vnos vsebin na spletno stran SKZP.

Člane Uredniškega odbora za oglaševanje imenuje Strokovni svet SKZP.

Mandat članov Uredniškega odbora za oglaševanje ni omejen.

 

3. člen

SKZP oglašuje storitve, ki so poštene in temeljijo na konsistentni politiki prodaje oglasnega prostora ter koristijo uporabnikom, oglaševalcem in SKZP.

Vsi oglasi, ki se objavljajo na spletni strani www.skzp.si, morajo ustrezati temu pravilniku.

Uredniški odbor za oglaševanje ima pravico, da kadarkoli zavrne ali odstrani oglas iz omrežja SKZP, če meni, da nasprotuje temu pravilniku, etičnim standardom, moralnim načelom in v primeru, da ni v skladu z načeli, dejavnostjo in poslanstvom SKZP ter je v nasprotju z veljavno zakonodajo.

Uredniški odbor za oglaševanje zavrne ali odstrani oglas tudi v primeru, da je oglas oz. objava netočna, zavajajoča oziroma v nasprotju z etičnim kodeksom SKZP. O tem mora nemudoma obvestiti oglaševalca in navesti tudi razloge za zavrnitev oziroma odstranitev oglasa.

SKZP ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino oglasov. Objava oglasa v nobenem primeru ne predstavlja odobravanja ali strinjanja z vsebino spletne strani oziroma z oglaševano ponudbo oglaševalca. Za resničnost in zakonitost oglasa ter vsebine oglaševane spletne strani v celoti in izključno odgovarja oglaševalec oz. društvo ali inštitut.

 

4. člen

Za oglasni prostor se po tem pravilniku štejeta objava oglasnih sporočil na spletni strani www.skzp.si in na FB strani SKZP ter razpošiljanje oglasnih sporočil po elektronski pošti članom, ki za to podajo izrecno soglasje.

 

5. člen

Uredniški odbor za oglaševanje ima naslednje naloge:

• skrbi za spletno in FB stran SKZP;
• dodaja reklamni material in ga tudi odstranjuje po dogovorjenem času;
• oglašuje po elektronski pošti;
• skrbi za vodenje evidenc o oglaševanju;
• pripravlja ponudbe za oglaševanje za morebitne nove naročnike oglaševanja.

 

6. člen

Objave, ki jih SKZP oglašuje in zaračunava, so:

• plačljivi dogodki, delavnice, predavanja;
• dogodki, delavnice in predavanja, ki jih organizirajo društva in inštituti;
• material, ki oglašuje pridobitno dejavnost;
• oglaševanje oddajanja prostorov v najem;
• drugo.

O brezplačni objavi odloča pooblaščena oseba Uredniškega odbora za oglaševanje.

 

7. člen

Uredniški odbor za oglaševanje lahko po svoji presoji kategorizira oglaševalski material ne glede na 6. člen tega dogovora.

 

8. člen

Pogoji oglaševanja in cena so odvisni od časovnega obdobja oglaševanja. Oglaševanje se obračunava v skladu z veljavnim cenikom.

 

9. člen

Za sklenitev pogodbe je pooblaščen predsednik SKZP.

Prihodke od oglaševanja SKZP uporablja za svoje delovanje.

 

10. člen

Evidence oglaševanja vodi urejevalec spletne strani SKZP. Dostop do evidenc imata Uredniški odbor za oglaševanje in Upravni odbor SKZP.

Razpredelnica ima osem (8) stolpcev, ki si po vrsti sledijo:

• zaporedna številka stranke,
• ime naročnika,
• tip oglaševalskega materiala (brezplačni ali plačljivi),
• cena,
• datum objave,
• datum predvidene odstranitve,
• plačano,
• opombe.

 

11. člen

Cene oglaševanja določa Upravni odbor SKZP in so navedene v ceniku oglaševanja.

 

12. člen
Pogoji oglaševanja

Član SKZP (društva in inštituti) lahko oglašuje preko SKZP pod naslednjimi pogoji:

• društvo mora imeti poravnano članarino za tekoče leto,
• povpraševanje mora poslati predsednik društva ali direktor inštituta oz. pooblaščena oseba za korespondenco.

V primeru, da naročnik ni član SKZP, mora povpraševanje poslati odgovorna in pooblaščena oseba organizacije, katere etični in profesionalni standardi so skladni z etičnimi in profesionalnimi standardi SKZP.

 

13. člen

Ta pravilnik je sprejela SKZP na skupščini dne 19. 5. 2020. Z dnem sprejema preneha veljati pravilnik, sprejet dne 6. 12. 2016.

 

Ljubljana, 19. 5. 2020

Dr. Romana Kress,
predsednica SKZP