Pravilnik o oglaševanju na spletni strani SKZP

1.      člen

Ta pravilnik ureja dodelitev oglasnega prostora na spletni strani Slovenske krovne zveze za psihoterapijo (SKZP), sklepanje pogodb, način vodenja evidence, upravljanje z oglaševalskim prostorom in določitev cene oglaševanja.

 

2.      člen

Z oglasnim prostorom, spletno stranjo in ostalimi elektronskimi mediji upravlja uredniški odbor spletnih strani, ki deluje v okviru SKZP in oseba pooblaščena za vnos vsebin na spletno stran.

Člane uredniškega odbora imenuje strokovni svet SKZP.

SKZP si prizadeva zagotavljati oglaševalske storitve, ki so poštene in temeljijo na konsistentni politiki prodaje oglasnega prostora ter koristijo uporabnikom, oglaševalcem in SKZP. Vsi oglasi, ki se prikazujejo na omrežju www.skzp.si, morajo ustrezati pravilniku. SKZP stremi k čim bolj enakovredni in nediskriminatorni uporabi svoje oglaševalske politike. Vendar pa si pridržuje pravico, da kadarkoli zavrne ali odstrani oglas iz omrežja www.skzp.si, če meni, da je to zaradi spoštovanja pravilnika in veljavne zakonodaje potrebno, oziroma če oceni, da je oglas  kot celota nezakonit, netočen, zavajajoč oziroma ni v skladu z etičnim kodeksom SKZP. O tem mora nemudoma obvestiti oglaševalca in navesti tudi razloge za zavrnitev oziroma odstranitev oglasa.

SKZP ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino oglasov. Objava oglasa v nobenem primeru ne predstavlja odobravanja ali strinjanja z vsebino spletne strani oziroma z oglaševano ponudbo oglaševalca. Za resničnost in zakonitost oglasa, kot tudi vsebine oglaševane spletne strani v celoti in izključno odgovarja oglaševalec oz. društvo ali inštitut.

 

3.      člen

Za oglasni prostor, ki ga ureja ta dogovor, se šteje objava novic oz. oglasov na spletni strani www.skzp.si in facebook strani SKZP.

 

4.      člen

Uredniški odbor za spletno stran z oglasno površino upravlja tako, da:

·        skrbi za ažuren nadzor nad spletno stranjo, FB stranjo in drugimi elektronskimi mediji, preko katerih se bo SKZP predstavljala;

·        dodaja reklamni material in ga tudi odstranjuje po dogovorjenem času;

·        skrbi za vodenje evidence o oglaševanju;

·        pripravlja ponudbe za oglaševanje za morebitne naročnike oglaševalskega prostora.

 

5.      člen

Oglaševalski material se deli na brezplačni oglaševalski material in plačljivi oglaševalski material.

Brezplačni oglaševalski material je:

·        obvestila SKZP;

·        posebne ugodnosti: dogodki, delavnice, predavanja in podobne aktivnosti, ki so za udeležence brezplačni.

Plačljiv oglaševalski material je:

·        plačljivi dogodki, delavnice, predavanja;

·        dogodki, delavnice in predavanja organizirana s strani društev in inštitutov

·        material, ki oglašuje pridobitno dejavnost;

·        ostalo, kar ni našteto v prvi alineji pod brezplačni oglaševalski material;

 

6.      člen

Uredniški odbor za spletno stran lahko po svoji presoji kategorizira oglaševalski material ne glede na 5. člen tega dogovora.

 

7.      člen

a) Plačljivi oglaševalski material za časovno obdobje do vključno enega meseca: naročnik pošlje naročilnico ali potrditveno e-poštno sporočilo, na podlagi tega SKZP izda račun, ki ga je naročnik dolžan poravnati v enem mesecu od prejema.

b) Plačljivi oglaševalski material za časovno obdobje daljše od enega meseca: Uredniški odbor za spletno stran pripravi pogodbo o oglaševanju. Pogodba se izda v dveh izvodih. Naročnik obdrži en izvod, Upravni odbor SKZP  dobi svoj izvod pogodbe.

 

8.      člen

Za sklenitev pogodbe morata soglašati predsednik SKZP in Upravni odbor SKZP. Prejemnik denarnih sredstev je SKZP.

 

9.      člen

Čas izobešenega materiala za določeno gradivo:

Brezplačno oglaševanje:

·        po potrebi in do datuma dogodka

Plačljivo oglaševanje

·        do dogovorjenega datuma oziroma za dogovorjeno časovno obdobje.

 

10.  člen

Ta člen določa potek evidentiranja plačljivega oglaševanja. Evidenca se vodi preko programa Google Docs. Dostop imata  uredniški odbor za spletno stran in urejevalec spletne strani. Razpredelnica ima 8 (osem) stolpcev, ki si po vrsti sledijo:

·        Zaporedna številka stranke;

·        Tip oglaševalskega materiala (brezplačni ali plačljivi);

·        Ime stranke;

·        Datum objave;

·        Datum predvidene odstranitve;

·        Cena;

·        Plačano;

·        Opombe.

 

11.  člen

 

Ta člen določa okvirne cene oglaševanja. Cene podaja spodnja tabela.

 

do 1 meseca:               15,00 EUR

2 meseca:                    30,00 EUR

3 mesece:                    45,00 EUR

4 mesece:                    60,00 EUR

12 mesecev:              180,00 EUR

Zgornji cenik velja za člane SKZP (Društva in pripadajoče Inštitute).

 

Za nečlane velja naslednji cenik:

1 mesec:                      30,00 EUR

2 meseca:                    60,00 EUR

3 mesece:                    90,00 EUR

12 mesecev.                360,00 EUR

 

12.  člen

Pogoji za oglaševanje

 

Društvo mora imeti poravnano članarino za tekoče leto, povpraševanje mora biti poslano s strani predsednika društva ali direktorja inštituta v okviru društva oz. pooblaščene osebe za korespondenco. S poslanim povpraševanjem se smatra, da se predsednik društva oziroma direktor inštituta naročnika strinjata z vsebino, ki naj bi se oglaševala.

V primeru da naročnik ni član društva ali inštituta v okviru društva, ki je včlanjeno v SKZP, mora povpraševanje biti poslano s strani odgovorne in pooblaščene osebe strokovne organizacije, katere član je oglaševalec in katere etični in profesionalni standardi so skladni z etičnimi in profesionalnimi standardi SKZP.

Uredniški odbor lahko presodi in odstrani oglas v kolikor ugotovi, da oglas ni v skladu z etičnim kodeksom SKZP.

 

 

Ljubljana, 06.12.2016

Predsednik SKZP,

Tomaž Flajs